Wybierz najlepsze PPK

Już wkrótce znajdziesz u nas porównanie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Porównaj

Wszystko o PPK w jednym miejscu

Już dziś dowiedz się na co zwrócić uwagę wybierając PPK

Porównaj
Sprawdź jakie będą Twoje
OSZCZĘDNOŚCI PPK
Podstawowe informacje o PPK
Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania stworzony dla Pracowników na cele emerytalne. Program ten jest współfinansowany solidarnie przez Pracowników, Pracodawców oraz Państwo. Zgromadzonymi środkami finansowymi w ramach PPK będą zarządzać instytucje finansowe spełniające wymogi przewidziane w Ustawie o PPK. Nadrzędnym celem Programu jest zapewnienie dodatkowych oszczędności uzupełniających świadczenia emerytalne z systemu powszechnego.

Kogo dotyczy PPK?

PPK mają dotyczyć wszystkich pracowników, czyli tych, którzy świadczą pracę, niezależnie od nazwy umowy i za kogo płatnik odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. Z obowiązku utworzenia PPK zwolnieni będą jedynie pracodawcy, którzy posiadają już utworzone Pracownicze Programy Emerytalne w ramach swojej firmy.
 
Automatycznie do PPK mają być zapisane osoby zatrudnione w wieku 19 - 55 lat. Osoby powyżej 55 roku życia będą mogły dobrowolnie przystąpić do programu.
 
Początkowo obowiązkiem utworzenia PPK objęci zostaną pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób (od lipca 2019 roku). Przedsiębiorcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników będą musieli założyć PPK od stycznia 2020 roku, zatrudniający od 20 do 49 pracowników - od połowy 2020 roku, najmniejsze firmy i jednostki sektora finansów publicznych - od początku 2021 roku.

Jak działają PPK?

Pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (a w razie jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych), wybierze instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników.

PPK będą dobrowolne, tj. każdy z pracowników zostanie zapisany do PPK, natomiast będzie możliwość rezygnacji z uczestnictwa w PPK (tzw. opt-out). 

Rachunki będą zasilane comiesięcznymi wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone kwoty – niezależne od dochodów pracownika. Gromadzone na rachunkach środki będą inwestowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Po osiągnięciu 60 roku życia uczestnik PPK będzie miał możliwość wypłaty całości lub części środków zgromadzonych w ramach PPK.  

Kiedy zostanie wprowadzone PPK?

Do PPK pracowników może zapisać tylko pracodawcaObowiązek utworzenia PPK będzie rozłożony w czasie między pracodawców w zależności od wielkości danej firmy określonej liczbą zatrudnianych osób:

  • Od 1 lipca 2019 r. – podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  • Od 1 stycznia 2020 r. – podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.
  • Od 1 lipca 2020 r. – podmioty, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • Od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Ile wyniesie składka PPK?

Oszczędności budowane w ramach PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz od państwa.

Wpłaty podstawowe pracownika, który przystąpi do programu, będą obliczane i pobierane przez pracodawcę w momencie wypłaty wynagrodzenia. Pracownik będzie co miesiąc przeznaczał na swój rachunek PPK środki w wysokości 2% swojego wynagrodzenia brutto. 

Rachunek PPK pracownika będzie również zasilany przez wpłaty podstawowe pracodawcy. Ma on obowiązek przeznaczyć na nie co miesiąc 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Pracodawca nie może sam z tego zrezygnować – dokonywanie wpłat będzie jego obowiązkiem ustawowym.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zdecydować o odkładaniu na rachunku PPK wyższych środków. Są to wpłaty dodatkowe, które wraz z wpłatami podstawowymi mogą zasilać rachunek PPK do maksymalnej wysokości 8% wynagrodzenia brutto miesięcznie (maksymalna wpłata dodatkowa pracownika to 2%, a pracodawcy 2,5%).

Oszczędzający w ramach PPK mogą ponadto raz w roku otrzymać dopłatę roczną od państwa w wysokości 240 zł, a ponadto mogą liczyć na jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł (w pierwszym roku zapisania się do PPK).