11.02.2019
PPK - najważniejsze daty i terminy

19 listopada 2018 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przygotowaną przez Sejm, co oznacza, że Pracownicze Plany Kapitałowe wejdą w życie już w 2019 roku.  Jakie są najważniejsze daty związane z PPK, które powinni poznać zarówno pracodawcy jak i pracownicy?

 

Od kiedy pracodawca ma obowiązek utworzenia PPK?

W ustawie dotyczącej PPK, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, możemy spotkać się z ważnymi terminami, o których powinniśmy pamiętać. Na początku warto nadmienić, że Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane etapami, co oznacza, że termin utworzenia PPK nie będzie taki sam dla każdego przedsiębiorstwa i  będzie zależny od liczby pracowników. Jednakże, wyjątkiem od kryterium dotyczącego liczby pracowników są wszystkie jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych, wśród których Pracownicze Plany Kapitałowe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Najmniej czasu na przygotowanie się do wdrożenia projektu otrzymały największe firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników, w których Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane od 1 lipca 2019 roku. Mniejsze firmy dostaną więcej czasu na dostosowanie się do nowych regulacji. Implementacja PPK rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku w przypadku podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz 1 lipca 2020 roku, gdy mówimy o firmach liczących od 20 do 49 osób zatrudnionych.  U podmiotów zatrudniające mniej niż 20 pracowników okres adaptacyjny rozpocznie się najpóźniej, czyli od 1 stycznia 2021 roku.

 

Umowa o zarządzaniu PPK i prowadzeniu PPK

Po wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, przedsiębiorstwo będzie zobligowane do zawarcia dwóch umów w odpowiednich terminach: umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Pierwsza z nich jest zawierana pomiędzy instytucją finansową a pracodawcą, który ma 3 miesiące na wykonanie tej operacji.  Z kolei umowa o prowadzenie PPK musi być zawarta najpóźniej w terminie 3 miesięcy i 10 dni, a stronami są również instytucja finansowa i pracodawca, jednakże zakład zatrudniający zawiera tę umowę w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem powyższego terminu złoży deklarację odstąpienia od programu.

Aktualności

 

 

Warto pamiętać, że w punktu widzenia pracownika może on zarówno zrezygnować, jak i powrócić do oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych w dowolnym momencie. Jeśli przez 4 lata będziemy znajdowali się poza programem, pracodawca będzie miał obowiązek ponownie zapisać nas do PPK. W praktyce oznacza to, że w przypadku braku chęci udziału w programie, będziemy zobligowani do wysyłania stosownej deklaracji co 4 lata.

           

Co się stanie jeśli pracodawca nie wprowadzi PPK?

Przepisy dotyczące PPK są czymś zupełnie nowym, wobec czego wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie: Co mi grozi, gdy nie założę PPK w swojej firmie lub nie zdążę zrobić tego na czas? Otóż ustawodawca przewidział taką sytuację i wprowadził kary za niedopełnienie obowiązków. Za brak zawartej umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, pracodawca podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w roku poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Jeśli pracodawca nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym terminie, PFR pisemnie wezwie takiego pracodawcę do zawarcia w terminie 30 dni od otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową.

Natomiast brak podpisanej umowy o prowadzenie PPK czy dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat, zaniechanie wpłat do programu czy podawanie fałszywych informacji może skutkować karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

 

Autor: Arkadiusz Kowalski

Powrót