wstęp

Regulamin serwisu Ranking PPK

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

a) Serwisie – należy przez to rozumieć stronę rankingppk.pl

b) Usługodawcy – należy przez to rozumieć PPK Finance Jakub Kozłowski

c) Usługobiorcy – należy przez to rozumieć podmioty odwiedzające Serwis

d) Kliencie – należy przez to rozumieć Usługobiorcę, który zdecydował się na kontakt z Serwisem

e) PPK – należy przez to rozumieć Pracownicze Plany Kapitałowe

f) Usłudze – należy przez to rozumieć możliwość skorzystania z porównywarki ofert PPK, informacji dot. zasad funkcjonowania PPK, oferty PPK i innych aspektów związanych z PPK, możliwość skorzystania z Kalkulatora

g) Podmiocie Współpracującym – należy przez to rozumieć podmiot oferujący PPK i na mocy ustaleń z Usługodawcą obecny w Serwisie

h) Podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot oferujący PPK i obecny w Serwisie niezależnie od ustaleń z Usługodawcą

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Usługobiorców. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób, który umożliwia odtwarzanie, pobieranie i utrwalanie jego treści. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy dla Usługobiorców Usługi polegające na umożliwieniu korzystania z Usługi wobec  Podmiotów . Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.

4. Za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może zostać przekierowany na stronę Podmiotu Współpracującego lub Podmiotu w celu pozostawienia danych osobowych dla kontaktu pracownika Podmiotu Współpracującego, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

5. Do korzystania z Usług Serwisu nie jest wymagana rejestracja i nie jest ono płatne.

6. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Odbiorcami winny być przede wszystkim osoby objęte zagadnieniem PPK.

7. Usługodawca nie jest stroną czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Usługobiorcą a Podmiotami Współpracującymi, wobec czego roszczenia z tytułu prezentowanych ofert Usługobiorca winien kierować bezpośrednio do Podmiotu Współpracującego.

8. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca zastrzega, że nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Podmiotów Współpracujących, chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej.

9. Usługodawca jest jedynym uprawnionym do treści występujących w Serwisie i przysługują mu do nich prawa zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie tych treści bez zgody Usługodawcy, za wyjątkiem przekazywania informacji (np. poprzez linkowanie) o ich dostępności bezpośrednio w Serwisie.

10. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Usługodawcy. Ochronie podlega zarówno Serwis jako całość, a także wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione.

11. W sprawach związanych z działaniem Serwisu możliwy jest kontakt z Usługodawcą na adres e – mail:##zdcipzi#at#gpczxcveez.ea##

12. Usługobiorca korzystając z formularza kontaktowego i nawiązując innego rodzaju kontakt z Usługodawcą staje się Klientem i wyraża zgodę na obrót jego danymi zgodnie z Polityką Prywatności Usługodawcy.

12. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

13. W przypadku stosowania formularzy Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

14. Treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

15. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy. Informacje publikowane na łamach serwisu w żadnym wypadku nie są rekomendacjami finansowymi, jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Usługobiorców o ich wprowadzaniu lub zakresie.

17. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

18. Korzystanie z Usług Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych.

19. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu mają charakter wyłącznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowią prywatny pogląd ich autorów. Artykuły zamieszczone na Serwisie mają charakter jedynie informacyjny.

20. Usługobiorcy mają prawo do złożenia na adres mailowy Usługodawcy reklamacji, której przedmiotem może być naruszenie niniejszego Regulaminu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na adres Usługobiorcy w terminie 14 dni.

21. Niniejszy dokument Usługodawca może okresowo aktualizować, publikując nowe wersje w Serwisie. Ponadto o zmianach Usługodawca może powiadamiać mailowo. Dalsze korzystanie z Serwisu będzie podlegać warunkom Regulaminu obowiązującym w danym momencie.

22. Elementem Regulaminu jest Polityka Prywatności i Cookies.